หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562

 โครงสร้างผังงานการทำงานแบบลำดับ
ขั้นตอนการทำงานแบบลำดับ เป็นขั้นตอนวิธีการทำงานพื้นฐาน ขั้นตอนวิธีการทำงานแบบลำดับได้รับการพัฒนามาจากโครงสร้างผังงานการทำงานแบบลำดับ การเขียนอธิบายการทำงานของวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้ผังงาน ทำให้สามารถเห็นลำดับขั้นตอนวิธีการทำงานของการแก้ปัญหาได้ชัดเจนกว่าการอธิบายขั้นตอนวิธีการทำงานในลักษณะของข้อความโดยตรง แต่การนำผังงานมาพัฒนาให้เป็นภาษาคอมพิวเตอร์โดยตรง สำหรับผู้ที่เริ่มต้นฝึกหัดการเขียนโปรแกรม อาจจะไม่สะดวก จึงต้องมีการเปลี่ยนจากผังงานให้เป็นการอธิบายขั้นตอนวิธีการทำงานในลักษณะของข้อความก่อน จากนั้นจึงทำการเปลี่ยนจากการอธิบายขั้นตอนวิธีการทำงานในลักษณะของข้อความให้เป็นรหัสเทียม และโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ตามลำดับ 

การเขียนอธิบายขั้นตอนวิธีการทำงานในลักษณะของข้อความจากผังงาน สิ่งที่ต้องทำเป็นลำดับแรกคือ การแยกจำนวนของกระบวนการทำงานทั้งหมดของผังงาน การพิจารณาว่า ผังงานนั้น มีกระบวนการทำงานทั้งหมดจำนวนกี่กระบวนการ สามารถทำการพิจารณาได้จากการทำงานของกระบวนการหนึ่งกระบวนการนั้น จะมีทิศทางเข้าและทิศทางออกจากกระบวนการ มีเพียงอย่างละหนึ่งทิศทางเท่านั้น โดยทำการเขียนอธิบายขั้นตอนวิธีการทำงานในลักษณะของข้อความจำนวนหนึ่งข้อความ ต่อกระบวนการหนึ่งกระบวนการ


ผังงานกับการทำงานแบบลำดับ 
หลังจากที่ทำการหากระบวนการทำงานทั้งหมดของผังงาน ขั้นตอนต่อไปคือ การเขียนข้อความที่ใช้สำหรับอธิบายการทำงานที่เหมาะสมกับกระบวนการทำงาน ข้อความที่ใช้สำหรับอธิบายการทำงานของแต่ละสัญลักษณ์ของผังงาน สามารถเขียนได้ดังนี้ ตัวอย่างการเปลี่ยนจากผังงานเป็นการอธิบายขั้นตอนวิธีการทำงานในลักษณะของข้อความ จากรูป มีกระบวนการทำงานทั้งหมด 5 กระบวนการ สามารถเขียนการอธิบายขั้นตอนวิธีการทำงานในลักษณะข้อความ ได้ดังนี้ 1. เริ่มต้นการทำงาน 
2. รับค่า Base และ High 
3. คำนวณค่าของ Answer เท่ากับ 0.5*Base*High 
4. แสดงค่าของ Answer 
5. จบการทำงาน 

ตัวอย่าง การเปลี่ยนจากผังงานเป็นการอธิบายขั้นตอนวิธีการทำงานในลักษณะของข้อความ จากรูป มีกระบวนการทำงานทั้งหมด 5 กระบวนการ สามารถเขียนการอธิบายขั้นตอนวิธีการทำงานในลักษณะข้อความ ได้ดังนี้ 1. เริ่มต้นการทำงาน 
2. รับค่า Radian 
3. คำนวณค่าของ Answer เท่ากับ 2*3.14*Radian 
4. แสดงค่าของ Answer 
5. จบการทำงาน 


รหัสเทียมกับการทำงานแบบลำดับ 
หลังจากที่ทำการเขียนอธิบายขั้นตอนวิธีการทำงานในลักษณะของข้อความจากผังงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ การเปลี่ยนจากการอธิบายขั้นตอนวิธีการทำงานในลักษณะของข้อความเป็นรหัสเทียม โดยทำการเปลี่ยนจากขั้นตอนวิธีการทำงานหนึ่งการทำงานให้เป็นรหัสเทียมจำนวนหนึ่งรหัสเทียม การเขียนรหัสเทียมสำหรับการอธิบายขั้นตอนวิธีการทำงานในลักษณะของข้อความ มีดังนี้  ตัวอย่าง การเปลี่ยนจากการอธิบายขั้นตอนวิธีการทำงานในลักษณะของข้อความเป็นรหัสเทียม จากการอธิบายขั้นตอนวิธีการทำงานในลักษณะข้อความข้างต้น สามารถเขียนเป็นรหัสเทียม ได้ดังนี้ การอธิบายขั้นตอน................................................................. รหัสเทียม 
1. เริ่มต้นการทำงาน ...................................................................................Begin 
2. รับค่า Base และ High ............................................................................Read Base , High 
3. คำนวณค่าของ Answer เท่ากับ 0.5*Base*High .................................Answer <- 0.5*Base*High 
4. แสดงค่าของ Answer ..........................................................................Write Answer 
5. จบการทำงาน ........................................................................................End 

 ตัวอย่าง การเปลี่ยนจากการอธิบายขั้นตอนวิธีการทำงานในลักษณะของข้อความเป็นรหัสเทียม จากการอธิบายขั้นตอนวิธีการทำงานในลักษณะข้อความข้างต้น สามารถเขียนเป็นรหัสเทียม ได้ดังนี้ การอธิบายขั้นตอน ....................................................................รหัสเทียม 
1. เริ่มต้นการทำงาน .......................................................................................Begin 
2. รับค่า Radian ............................................................................................Read Radian 
3. คำนวณค่าของ Answer เท่ากับ 2*3.14*Radian .....................................Answer <- 2*3.14*Radian  
4. แสดงค่าของ Answer ................................................................................Write Answer 
5. จบการทำงาน ............................................................................................End 

 ตัวอย่าง การเปลี่ยนจากการอธิบายขั้นตอนวิธีการทำงานในลักษณะของข้อความเป็นรหัสเทียมโครงสร้างผังงาน
2. โครงสร้างผังงานการทำงานแบบเลือกทำ หรือมีเงื่อนไข
3. โครงสร้างผังงานการทำงานแบบทำซ้ำ
2. รับค่าข้อมูลเข้ามาเก็บไว้ในตัวแปร a และตัวแปร b
3. คำนวณค่า a2 + b2 แล้วไปเก็บไว้ในตัวแปร x
4. แสดงค่าในตัวแปร x
5. สิ้นสุดการทำงาน
2. รับค่าข้อมูล จำนวน 2 ค่า มาเก็บไว้ในตัวแปร X และ Y
3. ตรวจสอบเงื่อนไข ถ้า X น้อยกว่า Y แล้วทำ
3.1 คำนวณค่า SUM = X2*Y2
มิฉะนั้นแล้ว
3.2 คำนวณค่า SUM = X * Y
4. แสดงค่า SUM
5. จบการทำงาน
3.1 คำ นวณค่า a = a + 1
 การเขียนผังงานใช้สำหรับช่วยในการเขียนลำดับของขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา หลังจากที่ทำการเขียนผังงานที่ใช้สำหรับแก้ปัญหาเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ การเขียนขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาจากผังงานที่ได้ทำการเขียนขึ้น จากนั้นจึงทำการเขียนเป็นรหัสเทียมและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตามลำดับลักษณะโครงสร้างผังงาน ที่สามารถนำไปเขียนเป็นขั้นตอนวิธีการทำงาน และรหัสเทียม สามารถแยกเป็นลักษณะโครงสร้างผังงานได้ 3 ลักษณะ ดังนี้
 1. โครงสร้างผังงานการทำงานแบบลำดับ
ลักษณะของผังงานที่เขียนขึ้น ต้องเขียนให้อยู่ในรูปแบบของโครงสร้างหลัก 3 โครงสร้างนี้ ถ้าผังงานที่เขียนขึ้นมีโครงสร้างที่ผิดไปจากโครงสร้างหลัก การเขียนลำดับขั้นตอนวิธีการทำงานในลักษณะของข้อความจะทำได้ยาก เมื่อทำการเขียนผังงานขึ้นมาแล้ว ไม่อยู่ในโครงสร้างหลักทั้ง 3 โครงสร้าง ต้องพยายามปรับโครงสร้างผังงานให้เป็นไปตามโครงสร้างหลักทั้ง 3 โครงสร้าง

ผังงานหนึ่งผังงาน สามารถประกอบไปด้วยหลายโครงสร้างผังงาน โดยมีโครงสร้างผังงานการทำงานแบบลำดับเป็นโครงสร้างพื้นฐาน โครงสร้างผังงานลักษณะอื่น เช่น การเลือกทำ หรือการทำซ้ำเป็นโครงสร้างที่ประกอบอยู่ภายใน หรืออาจประกอบด้วยโครงสร้างผังงานการทำงานแบบลำดับเพียงโครงสร้างเดียวก็ได้
1. โครงสร้างผังงานการทำงานแบบลำดับ
1. เริ่มต้นการทำงาน
2. โครงสร้างผังงานการทำงานแบบเลือกทำ หรือมีเงื่อนไข
1. เริ่มต้นการทำงาน
3. โครงสร้างผังงานการทำงานแบบทำซ้ำ
             3.1 การทำซ้ำลักษณะทำในขณะที่
1. เริ่มต้นการทำงาน
2. กำหนดค่าให้ a = 1
3. ในขณะที่ a <>
 3.2 แสดงค่า a
 4. จบการทำงาน
3.2 การทำซ้ำในลักษณะทำจนกระทั่ง
10
7
8
9